Zásady nakládání s osobními údaji uživatelů webových služeb klikniavolej.cz, s.r.o.

Zásady nakládání s osobními údaji uživatelů webových služeb klikniavolej.cz, s.r.o.

Ochrana osobních údajů uživatelů webových služeb klikniavolej.cz, s.r.o.

V naší společnosti klikniavolej.cz, s.r.o. (dále jen „my“ nebo „Společnost“) dbáme na ochranu osobních údajů a věnujeme jí velkou pozornost. Tím, že dojde z vaší strany k zaškrtnutí příslušného políčka nám udělujete souhlas s tím, že jako správci osobních údajů je budeme zpracovávat. Konkrétně jde o údaje ve webovém formuláři. Ke zpracování bude docházet podle dokumentu „Zásady nakládání s osobními údaji uživatelů webových služeb klikniavolej.cz, s.r.o.“ (dále jen „Zásady“).

Údaje naší společnosti poskytujete dobrovolně. Poskytovány jsou na dobu 3 let. Zároveň prohlašujete, že souhlasíte s těmito Zásadami a jejich zněním. Též berete na vědomí, že v případě odvolání vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, která vychází ze souhlasu, který jste dali před daným odvoláním. Vaše práva je možné vykonat elektronickou formou na emailovou adresu support@klikniavolej.cz.


1) Znění těchto Zásad upravuje právě mezi fyzickými osobami, které jsou subjekty osobních údajů (dále jen Uživateli) a Společností, jakožto správcem osobních údajů.

2) Uživatel souhlasí s tím, že jeho osobní údaje budou zpracovány. A to zejména v rozsahu, kterým je emailová adresa, uživatelské jméno, telefonní čísla, jména, příjmení (dále společně vše jen jako „Osobní údaje“). Dále i v rozsahu dalších údajů, které Uživatel sdělí Společnosti kdykoliv v budoucnu. A to formou kontaktu prostřednictvím webového portálu, telefonické komunikace, elektronickou poštou, osobně či dalšími způsoby. V případě fyzických osob jsou osobní údaje rozšířeny o fakturační údaje firmy: název firmy, IČO, DIČ, adresa a kontaktní telefon.

3) Uživatel je povinen své osobní údaje uvádět pravdivě a správně. Bere na vědomí povinnost v případě, že dojde k jejich změně, informovat Společnost a své osobní údaje aktualizovat. A to bez zbytečného odkladu.

4) Uživatel potvrzuje, že osobní údaje, které Společnosti poskytl, byly poskytnuty dobrovolně. Zároveň potvrzuje, že poskytnuté údaje jsou přesné.

5) Osobní údaje budou Společností zpracovávány po dobu tří let od doby, kdy dojde k jejich poskytnutí. Výjimkou je odvolání souhlasu se zpracováním, ze strany Uživatele.

6) Společnost je oprávněna ke zpracování a analýze všech informací, které vycházejí z Objednávek Uživatele. Tyto informace mohou být využity jak k možné formulaci výhodnější nabídky, tak i k vnitřním potřebám Společnosti.

7) Uživatel souhlasí se zasílám informací Společnosti nebo zasíláním informací třetích osob, se kterými Společnost sjednala smlouvu. Informace mohou souviset se zbožím či službami a budou odesílány buď na elektronickou adresu uživatele, nebo mohou být nabízeny prostřednictvím, telefonického kontaktu.

8) Uživatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Společnosti, nebo zasíláním obchodních sdělení třetích osob, se kterými Společnost sjednala smlouvu.

9) Ke zpracování osobních údajů může dojít i ze strany takzvaného zpracovatele. Ze strany třetí osoby, kterou pověří Společnost.

10) Uživatel výslovně souhlasí s tím, že Společnost může předat jeho Osobní údaje Dodavateli, na základě sjednané smlouvy, mezi tímto Dodavatelem a Společností.

11) Uživatel souhlasí se zpracováním Osobních údajů pro účely předání Dodavateli služby nebo Dodavateli produktu, za účelem zasílání informací. Dále souhlasí se se zpracováním Osobních údajů pro účely předání Dodavateli služby nebo Dodavateli produktu, za účelem zasílání obchodních sdělení, nebo formulování dalších nabídek ze strany Společnosti. Souhlas se vztahuje na realizaci kontaktu prostřednictvím telefonního hovoru, prostřednictvím elektronické pošty i dalších způsobů vzdálené komunikace.

12) Uživatel byl poučen o tom, že svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů může odvolat. A to prostřednictvím oznámení na adresu Společnosti.

13) Ochrana osobních údajů fyzické osoby, tedy osobních údajů Uživatele, je poskytována zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a s účinností ode dne 25.5.2018.

14) Ochrana osobních údajů fyzické osoby, tedy osobních údajů Uživatele, je poskytována Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).


Uživatel jakožto údajů má možnost vykonání svých práv zasláním emailu na adresu: support@klikniavolej.cz. Práva uživatele jsou tyto:

1) Možnost opravy - Pokud ze strany uživatele dojde ke změně údajů, nebo zjistí, že zpracovávané údaje jsou chybné, nekompletní či nepřesné, má právo na jejich opravu. Ze strany Společnosti dojde k vykonání daného práva na opravu či doplnění bez zbytečného odkladu.

2) Možnost omezení zpracování - Uživatel může využít svého práva na omezené zpracování poskytnutých osobních údajů. Z něho vyplývá možnost určit ty osobní údaje, které nebudou předmětem budoucího zpracování, v rámci jakýchkoliv aktivit a operací Společnosti. Možnost využít omezení zpracování není trvalé (v porovnání s výmazem), ale je časově limitované.

Týká se především situací, jako je:
• Zjištění nepřesnosti v poskytnutých údajích a daného oznámení. Omezení zpracování se týká doby, než budou nahrazeny správnými.
• Vznesení námitky proti jejich zpracování. Omezení zpracování se týká doby, během které dojde k šetření oprávněnosti námitky.
• Další nepotřebnost osobních údajů pro zpracování. Omezení zpracování se týká doby, která souvisí s výkonem, obhajobou, nebo určením právních nároků.
• Nedostatečný právní základ zpracování osobních údajů, nad rámec zákonných povinností Společnosti. Omezení zpracování se týká doby, po kterou uživatel nesouhlasí s jejich zpracováním, ale v budoucnu může dojít opět k tomu, že budou Společnosti poskytnuty.

3) Možnost přenositelnosti - Uživatel má právo na získání všech poskytnutých osobních údajů, které jsou ukládány a zpracovávány na základě souhlasu v souvislosti s plněním konkrétní formy. Uživateli budou poskytnuty údaje, které budou strukturované, ve formátu běžně používaném a strojově čitelném. Rozsah údajů je dán tak, že se jedná výhradně jenom o údaje, které jsou zpracovány automatizovaně, v rámci databází a je zde možnost jejich snadné a bezproblémové přenositelnosti.

4) Možnost podat stížnost - Uživatel má práva na podání stížnosti u příslušného dozorového orgánu. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Stížnost je možné podat v souvislosti s tím, kdy se Uživatel domnívá, že jsou jeho osobní údaje zpracovány neoprávněni. Také může podat stížnost ve chvíli, kdy se domnívá, že jsou osobní údaje zpracovávány v rozporu s obecně právními předpisy.

5) Možnost výmazu - Uživatel má právo požadovat vymazání svých osobních údajů. K tomu dojde ze strany Společnosti bez zbytečného odkladu.

Právo na výmaz nemusí být uplatněno v případě, kdy je zpracování osobních údajů dále nezbytné. Jde o právní povinnosti Společnosti, stejně jako o situace, které jsou spojeny s obhajobou, výkonem, nebo určením právních nárok. Právo na výmaz se týká některého z těchto konkrétních důvodů:
▪ Již pominuly důvody jejich zpracování, jelikož pro konkrétní účely již nejsou potřeba.
▪ Že se Uživatel domnívá, že zpracování osobních údajů nebylo, nebo přestalo být v souladu se obecně závaznými předpisy.
▪ Je využito práva podat námitku proti zpracování a během šetření je zjištěno, že již pominuly oprávněné zájmy, nebo již žádné konkrétní oprávněné zájmy neexistují.
▪ Dojde k odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to konkrétně u těch, které byly spojeny s nezbytným souhlasem Uživatele, a zároveň již pominuly veškeré důvody k tomu, aby byly tyto osobní údaje dále zpracovávány.

6) Možnost podání námitky na zpracování - Uživatel má právo vznést námitku vůči zpracování osobních údajů, které se týká oprávněného zájmu Společnosti. V případě marketingových aktivity dojde k ukončení zpracování osobních údajů. U ostatních situací dojde k posouzení důvodů a pokud nebude shledán závažný důvod k jejich dalšímu zpracování, dojde také k jeho ukončení. V ostatních případech může být ve zpracování dále pokračováno.

Zásady nakládání s osobními údaji uživatelů webových služeb klikniavolej.cz, s.r.o.

Naše společnost postupuje při zpracování osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ev. zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy. Věnujte proto prosím výše uvedeným předpisům patřičnou pozornost. Naše společnost nezpracovává osobní údaje uživatelů našich služeb jinak, než k zákonným účelům, popř. k účelům, s nimiž uživatel vyslovil souhlas. Data jsou přitom zpracovávána pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a pouze po dobu nutnou pro výše dosažení uvedených účelů, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi. Za tímto účelem si prosím vždy podrobně prostudujte příslušné podmínky dané služby, kde jsou obvykle uvedena podrobnější pravidla pro nakládání s osobními údaji. Pokud od vás budeme potřebovat údaje, které vás budou identifikovat (osobní údaje) nebo které nám umožní vás kontaktovat za účelem poskytnutí produktu nebo služby, jež jste si vyžádali, výslovně vás o ně požádáme.

V souvislosti s využíváním našich služeb o vás můžeme shromažďovat určité další informace, například název poskytovatele internetových služeb a adresu IP, pomocí které se přihlašujete k našim službám, datum a čas přístupu k těmto službám apod. Společnost klikniavolej.cz, s.r.o. může zpřístupnit osobní údaje třetím osobám pouze v případech, kdy jí to bude ukládat nebo umožňovat zákon anebo se souhlasem uživatele. Vaše osobní údaje poskytujete společnosti klikniavolej.cz, s.r.o. dobrovolně (pro některé služby je však pro zpřístupnění služby předání některých osobních údajů vyžadováno).

Je-li pro vás v některých případech stanovena podle zvláštního zákona povinnost osobní údaje pro zpracování poskytnout, budete o této skutečnosti zvlášť informováni.

V souladu s ustanovením § 5, § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tímto všechny uživatele webových služeb společnosti klikniavolej.cz, s.r.o., kteří poskytnou společnosti své osobní údaje, informujeme o těchto jejich zákonných právech: Každý subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsouli osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení a může požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.

Upozorňujeme uživatele, že údaje o jejich jménu, příjmení a adrese mohou být za účelem nabízení obchodu a služeb předávány společnostem, tvořící s klikniavolej.cz, s.r.o., není-li v podmínkách konkrétní služby uvedeno jinak.

Případný nesouhlas s tímto předáváním je nutné vyjádřit písemně. Předáním informace o své e-mailové adrese udělujete společnosti souhlas k zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky, není-li v podmínkách konkrétní služby uvedeno jinak. Pro případné připomínky a dotazy k ochraně osobních údajů nás kontaktujte.

Ochrana dat

Poskytovatel shromažďuje a vede evidenci Zákazníků obsahující jejich osobní údaje a dále identifikační a provozní údaje. Poskytovatel neprovádí zpracování lokalizačních údajů jiných než provozních. Odposlech, ukládání zpráv nebo jiné formy sledování obsahu nejsou přípustné bez souhlasu Zákazníka, nestanoví-li příslušné právní předpisy jinak.

Provozní údaje je možné zpracovávat pouze do konce doby, během níž může být vyúčtování ceny právně napadeno nebo úhrada vymáhána, nestanoví-li právní předpisy jinak. Doba uchovávání údajů je 6 měsíců. Po uplynutí této doby jsou tyto údaje automaticky zlikvidovány, pokud nebyly poskytnuty orgánům oprávněným k jejich vyžádání podle zvláštního předpisu nebo pokud zákon nestanoví jinak či Zákazník nestanoví jinak.

Zájemce souhlasí s tím, aby údaje týkající se jeho osoby (a osoby za něj jednající) byly pro potřeby plnění povinností Poskytovatele ze smlouvy o využívání Služby, pro účely vnitřních potřeb Poskytovatele (sledování a vyhodnocování hospodářské činnosti Poskytovatele) a pro účely marketingu prováděného Poskytovatelem v souvislosti se Službou (obvykle v rozsahu: jméno, příjmení, popř. název, adresa bydliště, sídla a provozovny, telefonní čísla, emailová adresa), zpracovávány Poskytovatelem (nebo jím pověřenou osobou) v elektronické i jiné podobě, včetně zpracování těch z nich, které mají povahu osobních údajů.

Souhlas je poskytován na dobu do odvolání.

Poskytovatel tímto informuje každého Zájemce, který poskytl svoje osobní údaje ke zpracování, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že Zájemce má právo přístupu k nim a že má právo se při porušení zákona obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §11 a §21 tohoto zákona.

V případě, že Zájemce poskytne Poskytovateli na základě či v souvislosti s uzavřenou smlouvou o využívání Služby údaj o svém rodném čísle, souhlasí jakožto nositel tohoto rodného čísla ve smyslu § 13c odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb. s tím, aby Poskytovatel toto jeho rodné číslo využíval pro účely evidence smluv a poskytnutých plnění a aby jej za tímto účelem archivoval, zpracovával a užíval.

Jakékoliv odvolání souhlasu podle tohoto článku nemá vliv na oprávnění Poskytovatele na zpracování informací a údajů, které vyplývá z příslušných právních předpisů, ledaže by výslovně stanovily jinak.

Poskytovatel se zavazuje neužívat shora uvedené údaje k jiným než sjednaným účelům, pokud jejich užití nedovolují nebo neukládají právní předpisy.

Zákazník bere na vědomí, že veškerá komunikace mezi Zákazníkem a Poskytovatelem může být Poskytovatelem monitorována, a to výhradně za účelem záznamu jednotlivých transakcí, ochrany práv Poskytovatele a vnitřní kontroly úrovně služeb Poskytovatele. Monitorováním se v této souvislosti rozumí zejména záznam volání či datové komunikace.

Ustanovení tohoto článku není dotčeno zánikem smlouvy o využívání Služby.