Obchodní podmínky poskytování služeb

Obchodní podmínky poskytování služeb kliknavolej.cz

Tyto podmínky upravují způsob a rozsah poskytování služeb elektronických komunikací v rámci služby klikniavolej.cz ze strany společnosti klikniavolej.cz, s.r.o.

klikniavolej.cz, s.r.o. poskytuje tyto služby na základě smlouvy o užívání služby elektronických komunikací uzavřené prostřednictvím serveru www.klikniavolej.cz.

Základní pojmy

Poskytovatel - společnost klikniavolej.cz, s.r.o. se sídlem Cholupická 687/27, Praha 4, PSČ 14200, IČ: 24760609, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 172084. Služba je poskytována v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích

Služba - služba elektronických komunikací klikniavolej.cz zajišťovaná Poskytovatelem. Aktuální informace o ceně a rozsahu Služby jsou veřejně přístupné především prostřednictvím stránky poskytovatele www.klikniavolej.cz. Podmínky užití Služby jsou uvedeny na stránce www.klikniavolej.cz a uživatel je s nimi srozuměn před provedením registrace (objednání) příslušné služby, čímž bere tato specifika v celém rozsahu na vědomí a zavazuje se k jejich dodržování bez výhrad. Tyto specifické podmínky Služby jsou nadřazeny všeobecným ujednáním.

Spotřebitel - každá fyzická nebo právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Server - internetová stránka provozovaná Poskytovatelem na internetové adrese www.klikniavolej.cz. Server umožňuje registraci k využívání Služby, změny údajů a přístup k individuální stránce zákazníka Služby. Službu je možné využívat pouze po provedení registrace (vyplnění registračního formuláře) na Serveru a potvrzení smlouvy ze strany Poskytovatele.

Ceník - ceník poplatků a tarifů Služby uveřejňovaný zejména na Serveru.

Registrační formulář - jeho vyplnění je podmínkou pro registraci, dostupný na Serveru. Poskytovatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech vyžadovat předložení dalších dokladů a informací Zákazníka, popř. požadovat souhlas Zákazníka s uzavřením smlouvy písemnou formou s ověřeným podpisem.

Zájemce - každá osoba (právnická či fyzická), která vyplní objednávku (formulář) na Serveru. Registraci k užívání Služby je možné provádět pouze prostřednictví Registračního formuláře dostupného v rámci Serveru nebo telefonicky s operátory společnosti klikniavolej.cz, s.r.o. Zájemce je povinen uvést pravdivé údaje. Zájemce je dále povinen vyplnit při registraci alespoň ty údaje, jež jsou v Registračním formuláři označeny jako povinné. Pro Zájemce platí přiměřeně ustanovení těchto Obchodních podmínek.

Vyplněním a odesláním objednávky na Serveru Zájemce prohlašuje, že:
a) dosáhl věku 18 let, v případě právnické osoby je řádně založen a vznikl ve smyslu příslušných právních předpisů
b) je v potřebném rozsahu způsobilý k právním úkonům,
c) je oprávněným uživatelem platného telefonního čísla na území ČR (toto číslo bude užíváno pro účely spojování volání přes Službu), splňujícího podmínky stanovené pro užití Služby.

Zákazník - Zájemce, jenž řádně vyplnil Registrační formulář na Serveru a jemuž bylo potvrzeno uzavření smlouvy ze strany Poskytovatele. Potvrzením uzavření smlouvy ze strany Poskytovatele provedeným e-mailovou zprávou na adresu udanou Zákazníkem vzniká smluvní vztah mezi Zákazníkem a Poskytovatelem.

Smlouva o užívání Služby - Smlouva o poskytování (užívání) Služby uzavřená mezi Poskytovatelem a Zákazníkem.

Kontaktní adresa Zákazníka - emailová adresa zadaná Zákazníkem při registraci (či oznámená později Zákazníkem způsobem stanoveným pro oznamování změn údajů). Zákazník je povinen udržovat tuto adresu v provozuschopném stavu tak, aby na ni mohl přijímat emailové zprávy zaslané Poskytovatelem (obvykle z emailového účtu uvedeného v kontaktech. Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel nezasílá zprávy opakovaně ani v případě, kdy mu server e-mailového účtu Zákazníka zašle zprávu o tom, že e-mailová zpráva Poskytovatele nemohla být doručena. Je proto doporučováno pravidelně kontrolovat obsah informační části Serveru za účelem prověření nových informací sdělovaných Poskytovatelem.

Zákaznický účet - Účet specifikovaný identifikačním číslem, které je přiděleno Zákazníkovi při registraci, ve prospěch kterého budou prováděny platby předplatného Služby.

Affiliate program - Poskytovatel ma právo měnit výše provize. Aktuální výše provize je uváděna na stránce Affiliate programu ve firemním účtu spotřebitele. Poskytovatel ma právo affiliate program kdykoliv ukončit. Minimální částka pro výplatu provizí převodem na bankovní účet spotřebitele je 1000 Kč.

Způsob poskytování Služby, zahájení poskytování a další podmínky

Přístupem ke Službě Zákazník akceptuje tyto Obchodní podmínky poskytování služeb a zároveň akceptuje v celém rozsahu aktuální specifické podmínky Služby zveřejňované na Serveru. Veškeré tyto podmínky se stávají nedílnou součástí uzavřené Smlouvy o užívání Služby.

Poskytovatel je oprávněn v odůvodněných případech odmítnout poskytování Služby (neakceptovat návrh na uzavření smlouvy).

Poskytovatel je oprávněn odmítnout poskytování Služby zejména v těchto případech:
a) Zákazník uvedl v registračním formuláři nepravdivé či zavádějící informace.
b) Zákazník (popř. osoby s ním majetkově či personálně propojené) porušuje své závazky vůči Poskytovateli vyplývající z jiného právního vztahu, či v posledních 6 měsících takové své závazky porušoval.
c) Poskytovatel může důvodně očekávat, že Zákazník nebude plnit své závazky týkající se Služby.
d) Zákazník vstoupil do likvidace, či je vůči němu zahájeno insolvenční řízení, popř. hrozí, že by takové řízení vůči němu mohlo být zahájeno.

Zákazník je povinen hradit za poskytnutou Službu cenu ve výši platné v době poskytnutí Služby.

Služba je poskytována výlučně formou předplatného s dobou určitou na 12 měsíců, nestanoví-li Poskytovatel jinak. Pokud Účastník dobije Kredit do 12 měsíců od uzavření Smlouvy, Smlouva se prodlouží na dobu dalších 12 měsíců ode dne dobití Kreditu. Po každém následujícím dobití Kreditu v době trvání Smlouvy se Smlouva prodlužuje vždy na dobu 12 měsíců od posledního dobití Kreditu. Zákazník tak bude oprávněn využívat Službu pouze v případě, že předem vloží na svůj Zákaznický účet dostatek finančních prostředků pro využívání Služby a pouze do doby vyčerpání těchto finančních prostředků.

Vložená částka (předplatné) musí být využita do 12 měsíců ode dne jejího připsání na účet (rozhoduje porovnání výše zůstatků na Zákaznickém účtu při zohlednění částek vložených za dobu kratší než 12 měsíců a částek čerpaných na úhradu Služby). Po uplynutí dvanáctiměsíční lhůty kredit automaticky propadá. Předtím je uživatel na expiraci upozorněn emailem. Lhůtu lze prodloužit novým dobitím kreditu. Ukončením Smlouvy (nebo expirací) zbývající Kredit propadá a společnost klikniavolej.cz, s.r.o. nevyplácí nevyčerpaný kredit, ani za nevyčerpaný Kredit nevyplácí jakoukoliv náhradu ani nepřevádí jeho hodnotu na jiný účet klikniavolej.cz.

K aktivaci Služby dojde okamžikem nabití kreditu (bez zbytečného odkladu po připsání příslušné částky na účet Poskytovatele)

Poplatky za využívání Služby jsou zveřejněny v Ceníku. Hovor je účtován od okamžiku, kdy ho volající přijme a to pouze v případě, že volaný zvedne telefon nebo je hovor přesměrován do hlasové schránky. Jestliže je volané číslo nedostupné nebo právě hovoří, pak hovor není účtován. Hovor je účtován od okamžiku, kdy ho volající přijme a to pouze v případě, že volaný zvedne telefon nebo je hovor přesměrován do hlasové schránky. Jestliže je volané číslo nedostupné nebo právě hovoří, pak hovor není účtován. Hovory jsou účtovány po celých minutách. SMS jsou účtovány za každou odeslanou SMS zprávu (každou odeslanou část o délce do 160 znaků). V případě, že je SMS delší než 160 znaků, dojde k jejímu rozdělení do více zpráv.

Platby na úhradu Služby (platby na zákaznický účet) je možné provádět bankovním převodem na účet Poskytovatele a nebo prostřednictvím platební karty (Poskytovatel nenese náklady na poplatky jiným bankám, než bance Poskytovatele a náklady na platby ze zahraničí).

Minimální výše jedné platby činí 100 Kč u fyzických osob a 200 Kč u právnických osob. Při všech platbách prováděných na Zákaznický účet je Zákazník povinen uvádět vždy příslušný variabilní symbol vygenerovaný v sekci Dobít kredit. Neuvede-li Zákazník tento variabilní symbol, jeho platbu pravděpodobně nebude možné řádně automaticky identifikovat a zaslaná částka nebude připsána na jeho účet. V takovém případě bude zaslaná částka vedena na účtu neidentifikovaných plateb. Dodatečné přiřazení platby k účtu Zákazníka bude v takovém případě provedeno na základě písemné žádosti Zákazníka. Zákazník je v takovéto žádosti povinen poskytnout Poskytovateli jednoznačné a dostatečné informace pro řádnou identifikaci nesprávně provedené platby. Zákazník bere na vědomí, že dodatečné přiřazení neidentifikovatelné platby může být zpoplatněno (v takovém případě bude příslušný údaj uveden v Ceníku). Zákazník bere na vědomí, že pokud nedojde k identifikaci platby do 12 měsíců od provedené platby, pak platba propadá.

Každý Zákazník se může zaregistrovat k užívání Služby pouze jednou registrací. Zjistí-li Poskytovatel, že Zákazník se zaregistroval k poskytování služby více registracemi, je oprávněn některou z nich – či všechny – zrušit s okamžitou účinností (odstoupit od příslušných smluv).

Poskytovatel poskytne Zákazníkovi oprávnění přístupu ke Službě a nenese odpovědnost za žádné zneužití této Služby. Při zneužití Služby Zákazníkem či osobou, jíž Zákazník jakkoliv umožnil přístup ke Službě (včetně své nedbalosti) odpovídá za takové zneužití Služby a škodu tím způsobenou v plném rozsahu Zákazník.

Zákazník se zavazuje řádně využívat hesla pro přístup k jeho individuální stránce Zákazníka na Serveru. Zákazník se zavazuje nakládat s veškerými údaji a hesly umožňujícími přístup ke Službě jako s důvěrným údajem a chránit je odpovídajícím způsobem proti zneužití. Zákazník se zavazuje neposkytovat tyto údaje třetím osobám, vyjma osob u nichž je to nezbytné a jež jsou v pracovněprávním či jiném obdobném vztahu k Zákazníkovi

Poskytovatel nenese odpovědnost za bezpečnost Zákazníkova systému, zařízení užívaných Zákazníkem a za funkčnost služeb a sítích elektronických komunikací poskytovaných třetími osobami. Zároveň nenese jakoukoli odpovědnost za obsah informací, zveřejňovaných jinými subjekty.

Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby v přenosu, porušení přenosu dat nebo za bezpečnost údajů během přenosu prostřednictvím prostředků jiných subjektů.

Poskytovatel se zavazuje umožnit Zákazníkovi seznámit se s platným zněním těchto Obchodních podmínek, Ceníkem a další specifikací služby. Veškeré výše uvedené dokumenty budou přístupné v informační části Serveru. Poskytovatel je oprávněn měnit výše uvedené dokumenty s okamžitou platností bez nutnosti zaslání informací na email Zákazníka.

Poskytovatel si vyhrazuje právo omezit nebo dočasně přerušit přístup Zákazníka ke Službě, a to v případě kdy:
a) to bude nezbytné z technických důvodů,
b) v případě krizového stavu vyhlášeného podle zvláštních právních předpisů,
c) Zákazník způsobí (byť nezaviněně) poruchu či omezení jakékoliv části Služby,
d) Zákazník poruší podmínky užívání Služby,
e) Zákazník bude využívat Službu v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy či zásadami poctivého obchodního styku,
f) Zákazník bude (úmyslně či z nedbalosti) podporovat či jinak umožňovat jakékoli činnosti, jež budou v rozporu s právními předpisy, včetně přenosu závadných dat,
g) Zákazník poruší jakákoliv všeobecně platná či použitelná pravidla chování, včetně pravidel chování doporučených příslušnými organizacemi,
h) Zákazník bude využívat Službu k šíření informací porušujících práva třetích osob či k šíření počítačových virů,
i) Zákazník naruší bezpečnost systému nebo sítě ve snaze získat neoprávněný přístup,
j) Zákazník bude neoprávněně využívat data, systémy a sítě Poskytovatele, nebo bude neoprávněně zkoušet, zkoumat či jakýmkoliv jiným způsobem testovat zranitelnost systémů nebo sítí Poskytovatele,
k) Zákazník bude zasahovat do služeb poskytovaných jiným uživatelům Služby,
l) Zákazník umožní využívání Služby třetím osobám bez souhlasu Poskytovatele a bez příslušného oprávnění dle zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích,
m) Zákazník bude využívat Službu k jakýmkoliv aktivitám, jež by mohl být považovány za aktivity v rozporu se zájmy České republiky,
n) v jiných případech stanovených právními předpisy nebo v případě, kdy to bude nařízeno rozhodnutím příslušného orgánu veřejné zprávy,
o) v případech, kdy Poskytovatel bude mít odůvodněné podezření na to, že dochází nebo by mohlo dojít k některému z případů uvedených výše.

Vyúčtování Služby

Vyúčtování Služby bude prováděno průběžně (v den připsání na účet) a přehled volání a aktuální výše prostředků na Zákazníkově Zákaznickém účtu bude k dispozici na Zákazníkově přístupové stránce na Serveru.

Vzhledem k charakteru úhrady Služby (zálohově) není stanoveno zúčtovací období a vyúčtování je poskytováno průběžně.

Poskytovatel bude poskytovat Zákazníkům daňové doklady formou zálohových daňových dokladů, které budou vytvořeny automatizovaným fakturačním systémem v okamžiku připsání částky předplatného na účet Poskytovatele. Daňový doklad - faktura bude vystaven v den připsání platby na účet (či bez zbytečného odkladu po tomto dni). Zákazník je oprávněn takový doklad vytisknout bez jakékoliv změny obsahu a údajů, v odpovídající grafické úpravě dle možností a nastavení svého počítače a tiskárny. Zákazník akceptuje daňový doklad bez podpisu a otisku razítka Poskytovatele.

Za aktuálnost a správnost osobních údajů, ze kterých jsou sestavovány daňové doklady, zodpovídá výhradně Zákazník. Jakákoliv dodatečná změna osobních údajů uvedených na daňovém dokladu může být proto zpoplatněna.

Změna Služby, smluvních podmínek a identifikačních údajů Zákazníka.

Poskytovatel je oprávněn provádět kdykoliv změny technických specifikací Služby.

Poskytovatel je oprávněn kdykoliv změnit tyto Obchodní podmínky či Ceník.

V případě, kdy podstatné změny prováděné Poskytovatelem budou pro Zákazníka představovat zhoršení smluvních podmínek, nabývá tato změna účinnosti vůči Zákazníkovi uplynutím 1 měsíce od oznámení. Zákazník je v takovém případě oprávněn Smlouvu o užívání Služby bez jakékoliv sankce vypovědět.

Zákazník je povinen oznámit Poskytovateli změnu svých identifikačních údajů prostřednictvím příslušného formuláře na Serveru a to nejpozději do 7 dnů poté, kdy k těmto změnám došlo. Poskytovatel je oprávněn si v odůvodněných případech vyžádat doklady prokazující nastalou změnu.

Doručování písemností a zpráv: Pro účely těchto Obchodních podmínek a Smlouvy o užívání Služby se považuje zpráva odesílaná Poskytovatelem za doručenou v okamžiku odeslání příslušné emailové zprávy na Kontaktní adresu Zákazníka stejně tak potvrzující automatická zpráva Poskytovatele o doručení zprávy. Dále se považuje informace sdělovaná poskytovatelem Zákazníkovi prostřednictvím oznámení v informační části Serveru za předanou (doručenou) okamžiku jejího uveřejnění na Serveru.

Reklamace

Tento článek upravuje odpovědnost Poskytovatele za vady při poskytování Služby a dalších souvisejících činností.

Zákazník má právo uplatnit reklamaci na vyúčtování ceny nebo na poskytnutou Službu.

Poskytovatel odpovídá v rozsahu zde uvedeném za vady v poskytování Služby v případě, kdy k těmto vadám došlo zaviněním Poskytovatele.

Poskytovatel není povinen uhrazovat uživatelům Služby náhradu škody, která jim vznikne v důsledku přerušení Služby nebo vadného poskytnutí Služby. Poskytovatel neodpovídá za škodu ani jiné újmy, které vzniknou v důsledku skutečnosti, že Zákazník neoznámí ve stanovené lhůtě Poskytovateli změnu svých identifikačních či jiných údajů.

Reklamaci je možné uplatnit u k tomu určených kontaktních míst Poskytovatele. Reklamace je nutné uplatňovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 měsíců od dodání vyúčtování, popř. ode dne vadného poskytnutí Služby. Poskytovatel vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení reklamace a v případech, kdy vyřízení reklamace vyžaduje projednání se zahraničním provozovatelem, do 2 měsíců ode dne doručení reklamace.

Pokud Službu bylo možno využít jen částečně, anebo ji nebylo možno využít vůbec pro závadu technického nebo provozního charakteru na straně Poskytovatele, je tento povinen zajistit odstranění závady a přiměřeně snížit cenu nebo po dohodě se Zákazníkem zajistit poskytnutí Služby náhradním způsobem. Snížení ceny bude poskytnuto formou připsání příslušné částky na Zákaznický účet Zákazníka a to nejpozději do 1 měsíce ode dne vyřízení reklamace.

Uplatnění reklamace nemá vliv na povinnost Zákazníka hradit ve lhůtě splatnosti částky uvedené na platebním dokladu (a to i částky sporné, ohledně nichž byla uplatněna reklamace). Poskytovatel může v odůvodněných případech uplatnit na žádost Zákazníka odklad sporné platby.

V případech stanovených zákonem č. 127/2005 Sb. je Zákazník v případě, kdy Poskytovatel nevyhoví podané reklamaci týkající se vyúčtování ceny za Službu, oprávněn uplatnit u Českého telekomunikačního úřadu námitky proti vyřízení reklamace. Námitky je nutno uplatnit nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení oznámení o vyřízení reklamace. Námitka bude Českým telekomunikačním úřadem projednána postupem podle zákona č. 500/2004 Sb., Správního řádu.

Ukončení poskytování Služby

Zákazník není povinen Službu využívat. Je však povinen vyčerpat vloženou částku do 12 měsíců od jejího nabití.

Kterákoliv ze smluvních stran může ukončit Smlouvu výpovědí z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi.

Je doporučeno, aby Zákazník měl v okamžiku ukončení smlouvy vyčerpány veškeré prostředky na jeho Zákaznickém účtu.

Poskytovatel je oprávněn bez předcházejícího upozornění přerušit poskytování Služeb v případě vyčerpání Kreditu, a to i během hovoru nebo odesílání zprávy

Ukončením používání služby nebo ukončením Smlouvy zbývající Kredit propadá a klikniavolej.cz s.r.o. nevyplácí za nevyčerpaný Kredit jakoukoli náhradu ani nepřevádí jeho hodnotu na jiný účet klikniavolej.cz ani na bankovní účet Zákazníka.

Smluvní vztah končí také uplynutím dohodnuté doby (byl-li smluvní vztah sjednán na dobu určitou), úmrtím Zákazníka, zánikem Zákazníka (právnické osoby), okamžikem, kdy se Poskytovatel věrohodně dozví o prohlášení Zákazníka za nezvěstného nebo odstoupením ze zákonných důvodů či z důvodů sjednaných mezi stranami.

Je-li zákazníkem Spotřebitel, má dále právo odstoupit od smluv uzavřených s použitím prostředků komunikace na dálku ve myslu § 52 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od aktivace Služby.

Zákazník musí o svém odstoupení od smlouvy neprodleně informovat Poskytovatele. Zákazník musí k odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu použít vzorový formulář dle přílohy nařízení vlády č. 363/2013 Sb., který je k dispozici níže. Poskytovatel vrátí všechny peněžní prostředky zákazníka, tzn. ty které zaplatil přes platební branu bankovním převodem a nebo platební kartou, na jeho bankovní účet do 14 dnů.

Dojde-li v důsledku podstatné změny těchto Obchodních podmínek, změny specifikace Služby či změny Ceníku ke zhoršení postavení Zákazníka, má Zákazník právo tuto smlouvu vypovědět bez sankce výpovědí s okamžitou účinností. Výpověď musí být Poskytovateli doručena nejpozději do 2 měsíců ode dne účinnosti výše uvedené změny.

Veškeré právní úkony směřující k ukončení této smlouvy musí být učiněny písemně nebo formou elektronické komunikace (u úkonů Poskytovatele zasláním emailové zprávy na Kontaktní adresu Zákazníka a u úkonů Zákazníka využitím příslušného formuláře na Registračním serveru).

Ochrana dat

Informace o ochraně dat a o způsobu nakládání osobních údajů naleznete ZDE

Všeobecná a závěrečná ustanovení

Zákazník prohlašuje, že se před registrací na registračním serveru seznámil s podmínkami poskytování Služby, těmito Obchodními podmínkami, způsobem užívání Služby, úhradou poplatků, odstraňování závad, uplatňováním práv z odpovědnosti za vady a v celém rozsahu s nimi bez výhrad souhlasí.

Zákazník souhlasí, že bude používat Službu pouze pro své vlastní potřeby. Při použití komunikačních prostředků na dálku jsou náklady Zájemce/Zákazníka spojené s jejich použitím rovny sazbám příslušných držitelů poštovní či telekomunikační licence, jejichž služeb Zájemce/Zákazník využije, ledaže se jedná o bezplatné linky.

Vzhledem k tomu, že jsou k uzavírání smlouvy o využití Služby užity elektronické prostředky, informuje Poskytovatel Zákazníky o tom, že uzavřená Smlouva o užívání Služby je archivována v elektronické podobě.

Smlouvu o užívání Služby lze pomocí elektronických prostředků uzavřít pouze v jazyce českém.

Ceny za sjednané služby jsou cenami smluvními podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

Právní vztahy při poskytování Služby se řídí právními předpisy České republiky, zejména pak zákonem č. 127/2005 Sb.

Smluvní vztah obou smluvních stran vzniklý na základě uzavřené Smlouvy o užívání Služby se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem.

Tyto Obchodní podmínky jsou aktualizované a platné ke dni 22.5.2018. Pro případné připomínky a dotazy k Obchodním podmínkám nás kontaktujte.

Příloha: Vzor oznámení o odstoupení od smlouvy

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát (zde Spotřebitel vloží jméno a příjmení/obchodní firmu, adresu sídla a případně faxové číslo a e-mailovou adresu podnikatele):

Oznamuji/oznamujeme *, že tímto odstupuji/odstupujeme * od smlouvy o nákupu kreditu (uveďte částku v Kč):

Uveďte variabilní symbol poslední provedené platby:

Uveďte platební metodu, kterou byla poslední platba provedena (příkazem k úhradě nebo platební kartou):

Datum provedení platby:

Číslo účtu, ze kterého byla platba provedena:

Jméno a příjmení spotřebitele a přihlašovací jméno spotřebitele:

Adresa spotřebitele:

Datum odstoupení od smlouvy:

* Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.